Aer Umellung ass réischt définitif wann Dir di 25€ op eise Konto iwwerwisen hutt:

IBAN: LU36 0090 0000 0812 9603

Titulaire du Compte: Réidener EnergiAtelier Asbl

Banque: Raiffeisen

Vermierk: Kulinaresche Vëlostour (Numm)