Muss et ëmmer ee Parfum, eng Kravat oder ee neien Handy fir Krëschtdag sinn?

Wéi wier et, wa mir dat Kostbarst verschénke wat mir hunn: ZÄIT!  Maacht dëst Joer eiser Ëmwelt ee Kado a kaaft NÄISCHT fir äer Léiwsten! Schénkt hinnen ZÄIT! 

Zäit fir zesummen bei Vollmound spazéieren ze goen, Zäit fir ee Spill-Owend, Zäit fir aal Fotoen zesummen ze kucken, Zäit fir zesumme Kichelcher ze baaken, Zäit fir Blummen ze planzen....

Kommt äer ZÄIT - Bongen ab den 11. Dezember bei eis an d'INFOSTUFF (43, grand rue Réiden) sichen a verschénkt se un déi, déi Iech um Häerz leien! Di éischt 25 si GRATIS!!