Film iwer d'Geschicht vun den CO2 Emissiounen

 

 


 

Klimapakt an zu dem Sujet relevant Säiten

Myenergy - Informationen fir privat Léit a Gemengen bezüglech aktuell Reglementatiounen an Baihellefen

Klimapakt - offiziell Säit iwwer de Programm mat Erkläerungen

Mobiliteitszentral - Informatiounen iwer Horairen vum öffentlechen Verkéier, Problemmeldungen, Helpdesk

European Energy Award - Klimaschutz-Zertifizéierungsprogramm fir Gemengen an ganz Europa

Berechnung CO2-Fussabdruck

Oekotopten - Informatiounen fir Akaaf vun effizienten Geräter

Oekologeschen Footprint vun Letzebuerg

D'Millen asbl Beckerich - Energietouren

Waaserhaus Réiden

CELL - Center for Ecological Learning Luxembourg

Anpassungen an den Klimawandel - Strategien für die Raumplanung in Luxemburg

 

Finanziell Ennerstetzung fir Projeten am Beräich Energie spueren a Klimaschutz

Réidener EnergieAtelier - kantonal gratis Berodungsstell fir Energiefroen zu Réiden: Tel 26 62 08 01 22            

Kommunal Subsidien fir effizient Haushaltsgeräter & erneierbar Energien

PrimeHouse Subsidien-Programm für Private Haushalte

Subsidien-Programm für Gemeinden

 

Filmer iwer Klimaschutz an Energiewende

Demain

This changes everthing by Naomi Klein 

En quête de sens

Machtfaktor Erde (1/2): Beutezüge im Klimawande vum Klaus Cleber

Machtfaktor Erde (2/2): Militärs an der Klimafront vum Klaus Cleber

Home

Eine unbequeme Wahrheit

La fin du Pétrole vum Yann Arthus-Bertrand

Weniger ist mehr! Die Grenzen des Wachstums und das bessere Leben

WissensWerte über Klimawandel

Die 4. Revolution

Témoins du Climat. 7 millliards d'Autres

Geschäfte mit heisser Luft - Der Handel mit Treibhausgasen

Solar Taxi - The Movie (noch nicht auf youtube)

 

Interessant Linken iwer Klimaschutz aus dem Ausland

Klimaschutz Zitater vun bekannten Menschen

Klimaretter

Klimaschutz in Kommunen - Der Leitfaden

Klimafakten

The Club of Rome

Intergovernmental Panel on Climate Change

Konstruktion

Pédag'Ec Simulation und Berechnung der verschiedenen Bau und Renovationsvorhaben

www.pedagec.eu