De Kanton Réiden huet iwwer di lescht 4 Joer zesumme mat der Leader-Regioun Lëtzebuerg West an der Gemeng Mäerzeg ee Vëlosweeër-Netz ausgeschafft. Dës kommunal Vëlosweeër sinn am September an Oktober 2016 ausgeschëldert ginn. Nierft de Schëlder, déi d'Uertschaften ausweisen, hu mir och zwee touristesch Touren ausgeschëldert:

- den Wisen West Tour: (Kaart) Des mëttelschwéier bis schwéier Tour vun 38km verleeft vu Réiden op Rammerich, Ueschdrëff, Ranschelt a Bëschruedt op Prooz an Osper iert et zréck op Réiden geet. Ennerwee fuert Dir laanscht d'Schiefergrouwe vu Maartel, d'Biekerecher Millen an d'Kiirch an de Musée Thillenvogtei zu Ranschelt. Beschreiwung op Outdooractive

- den Dällchen West Tour (Kaart). Des mëttelschwéier Tour vun 25km geet vun Useldeng, Rippweiler, Iewerleng, Reimberg, Béiwen zréck vun Useldeng. Ennerwee kann een de Geologie-Musée zu Reimberg besichtegen, d'Useldenger Buerg an de berühmten Mosaik vu Vichten. Beschreiwung op Outdooractive

 

 

Kaart Vëlo am Westen (Version 2017)

Kaart Vëlo am Westen (Haute Résolution - Version 2017)